Felipe Prado_Picto Sender Machine_previous iteration 1